Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 5 có đáp án năm 2021

Với bộ Trắc nghiệm Sinh học tập 10 bài 5 gồm đáp án năm 2021 để giúp đỡ học sinh khối hệ thống lại kiến thức bài học cùng ôn luyện nhằm đạt tác dụng cao trong những bài thi môn Sinh học tập lớp 10.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm protein có đáp án

*

Bài 5: Prôtêin

Câu 1: Các thành phần hoá học tập tham gia cấu tạo prôtêin là:

A. C, H, O, N, P

B. C, H, O, N

C. K, H, P, O, S, N

D. C, O, N, P

Lời giải:

Các nhân tố hoá học tập tham gia kết cấu prôtêin là C, H, O, N

Đáp án phải chọn là: B

Câu 2: Các thành phần hoá học tập là thành phần bắt buộc của phân tử prôtêin là:

A. Cacbon, oxi, nitơ

B. Hidrô, cacbon, phôtpho

C. Nitơ, phôtpho, hidrô, ôxi

D. Cacbon, hidrô, oxi, nitơ

Lời giải:

Các thành phần hoá học tham gia cấu tạo prôtêin là C, H, O, N

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 3: Đơn phân của prôtêin là

A. Glucôzơ

B. Axit amin

C. Nuclêôtit

D. Axit béo

Lời giải:

Phân tử prôtêin cấu trúc theo nguyên tắc đa phân mà solo phân là những axit amin.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 4: Đơn phân kết cấu của Prôtêin là:

A. Mônôsaccarit

B. Axit amin

C. Photpholipit

D. Stêrôit

Lời giải:

Phân tử prôtêin cấu trúc theo qui định đa phân mà đơn phân là những axit amin.

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 5: Hợp chất hữu cơ được cấu tạo theo chế độ đa phân có nhiều đối chọi phân là các axit amin. Hợp chất hữu cơ này mang tên gọi là gì?

A. Lipit

B. Axit nuclêôtit

C. Cacbohiđrat

D. Prôtêin

Lời giải:

Prôtêin được cấu tạo theo cơ chế đa phân có nhiều đối chọi phân là các axit amin.

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 6: Các loại axit amin trong phân tử protein khác nhau với nhau bởi?

A. Số đội

*

B. Cấu trúc của gốc R

C. Số đội COOH

D. Vị trí gắn của nơi bắt đầu R

Lời giải:

Các một số loại axit amin trong phân tử protein như thể nhau đội cacboxyl, nhóm amin, khác nhau bởi nơi bắt đầu R

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 7: Các loại axit amin khác nhau được phân biệt phụ thuộc các nguyên tố nào dưới đây :

A. Team amin

B. đội cacbôxyl

C. Cội R

D. Cả cha lựa lựa chọn trên 

Lời giải:

Các các loại axit amin vào phân tử protein tương đương nhau đội cacboxyl, team amin, không giống nhau bởi nơi bắt đầu R 

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 8: Có từng nào loại axit amin?

A. 8

B. 16

C. 20

D. Mỗi loại mỗi khác

Lời giải:

Có trăng tròn loại gốc hữu cơ R khác nhau→ có đôi mươi loại axit amin khác nhau

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 9: Số loại axit amin gồm ở cơ thể sinh đồ là:

A. 20

B. 15

C. 13

D. 10 

Lời giải:

Có đôi mươi loại gốc hữu cơ R không giống nhau → có 20 loại axit amin không giống nhau

Đáp án phải chọn là: A

Câu 10: vào phân tử prôtêin, những axit amin đã link với nhau bằng liên kết

A. Peptit

B. Lon

C. Hydro

D. Cùng hóa trị

Lời giải:

Các axit amin link với nhau bằng links peptit CO-NH

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 11: Loại links hoá học đa phần giữa những đơn phân trong phân tử Prôtêin là:

A. Link hóa trị

B. Liên kết este

C. Links peptit

D. Liên kết hidro 

Lời giải:

Các axit amin link với nhau bằng liên kết peptit CO-NH 

Đáp án phải chọn là: C

Câu 12: Trình tự sắp xếp đặc thù của các axít amin vào chuỗi pôlipeptít tạo cho prôtêin bao gồm cấu trúc

A. Bậc 1

B. Bậc 2

C. Bậc 3

D. Bậc 4

Lời giải:

Trình tự sắp xếp đặc thù của các axít amin vào chuỗi pôlipeptít khiến cho prôtêin có cấu tạo bậc 1.

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 13: trong các bậc cấu trúc của protein sau đây, bậc nào có cấu trúc khác với những bậc còn lại về số lượng chuỗi polipeptit

A. Bậc 1

B. Bậc 2

C. Bậc 3

D. Bậc 4

Lời giải:

Bậc 4 tất cả từ 2 chuỗi polipeptit trở nên trong những khi bậc 1,2,3 gồm 1 chuỗi polipeptit

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 14: Cho những nhận định sau: 

(1) kết cấu bậc 1 của phân tử protein là chuỗi pôlipeptit 

(2) cấu trúc bậc 2 của phân tử protein là chuỗi pôlipeptit làm việc dạng teo xoắn hoặc vội vàng nếp 

(3) kết cấu không gian bậc 3 của phân tử protein là chuỗi pôlipeptit nghỉ ngơi dạng xoắn hoăc vội vàng nếp tiếp tục co xoắn 

(4) kết cấu không gian bậc 4 của phân tử protein tất cả hai hay những chuỗi pôlipeptit kết phù hợp với nhau 

Có mấy nhận định và đánh giá đúng với những bậc cấu trúc của phân tử protein?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Lời giải:

Cả 4 nhận định và đánh giá đều đúng với các bậc cấu trúc của phân tử protein.

Đáp án phải chọn là: C

Câu 15: Cho các nhận định sau về protein, đánh giá và nhận định nào đúng?

A. Protein được cấu tạo từ các loại thành phần hóa học: C, H, O

B. Protein mất chức năng sinh học tập khi kết cấu không gian bị phá vỡ

C. Protein ở người và động vật hoang dã được tổng hợp bới 20 loại axit amin mang từ thức ăn

D. Protein đơn giản và dễ dàng gồm nhiều chuỗi pôlipeptit với hàng trăm ngàn axit amin

Lời giải:

Prôtêin chỉ thực hiện được công dụng ở cấu trúc không gian (cấu trúc bậc 3 hoặc bậc 4).

Khi kết cấu không gian 3d (protein sinh hoạt dạng bậc 3 hoặc bậc 4) bị phá vỡ (do sức nóng độ, pH….) thì làm cho chúng mất đi tính năng sinh học

Đáp án cần chọn là: B

Câu 16: Prôtêin thực hiện tác dụng chủ yếu đuối ở số đông bậc cấu tạo nào sau đây:

A. Kết cấu bậc 1

B. Cấu tạo bậc 1 cùng 2

C. Cấu tạo bậc 2 với 3

D. Cấu tạo bậc 3 cùng 4

Lời giải:

Prôtêin chỉ triển khai được tác dụng ở kết cấu không gian (cấu trúc bậc 3 hoặc bậc 4).

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 17: Prôtêin tiến hành được công dụng của nó chủ yếu ở đều bậc cấu tạo nào sau đây

A. Cấu trúc bậc 1 và bậc 4

B. Kết cấu bậc 1 cùng 2

C. Cấu trúc bậc 2 với 3

D. Cấu trúc bậc 3 và 4

Lời giải:

Prôtêin chỉ tiến hành được công dụng ở kết cấu không gian (cấu trúc bậc 3 hoặc bậc 4).

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 18: Cho những loại liên kết hóa học tập sau: 

(1) liên kết peptit 

(2) liên kết hidro 

(3) link đisunphua (- S - S -) 

(4) link phôtphodieste

(5) links glucozit 

Có mấy loại liên kết tham gia bảo trì cấu trúc của protein bậc 3?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lời giải:

Các links (1), (2), (3) tham gia duy trì cấu trúc của protein bậc 3.

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 19: Loại prôtêin nào tiếp sau đây không có chứa link hiđrô?

A. Prôtêin bậc 1

B. Prôtêin bậc 2

C. Prôtêin bậc 3

D. Prôtêin bậc 4

Lời giải:

Cấu trúc bậc 1 của protein: là trình tự sắp tới xếp các axit amin trong chuỗi pôlipeptit, có dạng mạch thẳng -> chưa có liên kết hiđrô

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 20: Khi các liên kết hiđro trong phân tử protein bị phá vỡ, bậc cấu trúc không gian của protein không nhiều bị ảnh hưởng nhất là

A. Bậc 1

B. Bậc 2

C. Bậc 3

D. Bậc 4

Lời giải:

Cấu trúc bậc 1: là trình tự sắp đến xếp các axit amin vào chuỗi pôlipeptit, tất cả dạng mạch thẳng. Cấu trúc bậc 1 không tồn tại các link hiđro, đề nghị ít bị tác động nhất.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 21: Bậc cấu trúc nào của prôtêtin ít bị ảnh hưởng nhất khi những liên kết hidrô trong prôtêin bị phá vỡ?

A. Bậc 1

B. Bậc 2

C. Bậc 3

D. Bậc 4

Lời giải:

Cấu trúc bậc 1: là trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi pôlipeptit, tất cả dạng mạch thẳng. Kết cấu bậc 1 không tồn tại các liên kết hiđro, bắt buộc ít bị tác động nhất.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 22: Prôtêin bị mất tác dụng sinh học tập khi

A. Prôtêin bị mất một axitamin

B. Prôtêin được thêm vào một trong những axitamin

C. Kết cấu không gian 3 chiều của prôtêin bị phá vỡ

D. Cả A với B

Lời giải:

Prôtêin chỉ thực hiện được tác dụng ở cấu trúc không gian (cấu trúc bậc 3 hoặc bậc 4).

Đáp án cần chọn là: C

Câu 23: Protein bị biến đổi tính chỉ cần bậc kết cấu nào dưới đây bị phá vỡ?

A. Cấu tạo bậc 1 của protein

B. Cấu tạo bậc 2 của protein

C. Cấu trúc bậc 4 của protein

D. Kết cấu không gian 3d của protein

Lời giải:

Prôtêin chỉ triển khai được tác dụng ở cấu tạo không gian (cấu trúc bậc 3 hoặc bậc 4).

Khi protein có cấu tạo bậc 3 hoặc bậc 4 bị phá vỡ lẽ -> Protein bị biến hóa tính

Đáp án nên chọn là: D

Câu 24: Tính phong phú và tính chất của phân tử protein được nguyên lý bởi

A. Số lượng, thành phần những axit amin

B. Số lượng, yếu tắc axit amin và kết cấu không gian

C. Số lượng, thành phần, bơ vơ tự chuẩn bị xếp những axit amin

D. Số lượng, đơn chiếc tự sắp xếp các axit amin và cấu tạo không gian

Lời giải:

Prôtêin tất cả tính đa dạng và phong phú và đặc thù: được phương pháp bởi số lượng + thành phần + trật tự sắp tới xếp của các axit amin trong chuỗi pôlipeptit (cấu trúc bậc 1).

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 25: Tính đa dạng mẫu mã của phân tử protein được qui định bởi?

A. Số lượng, thành phần, trình tự các axit amin vào phân tử protein

B. đội amin của các axit amin trong phân tử protein

C. Con số liên kết peptit vào phân tử protein

D. Số chuỗi pôlipeptit vào phân tử protein

Lời giải:

Tính nhiều mẫu mã của phân tử protein được luật bởi số lượng, thành phần, trình tự các axit amin vào phân tử protein.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 26: Prôtêin có thể bị biến chuyển tính bởi

A. Độ pH thấp

B. ánh sáng cao

C. Sự có mặt của Oxy nguyên tử

D. Cả A với B

Lời giải:

Dưới tác động của các tác nhân vật dụng lý (tia rất tím, sóng hết sức âm, nhiệt độ độ...) tác nhân chất hóa học (axit, bazơ, muối sắt kẽm kim loại nặng…) protein bị trở nên tính.

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 27: Cho những hiện tượng sau: 

(1) lòng trắng trứng đông lại sau khi luộc 

(2) làm thịt cua vón cục và nổi lên từng mảng lúc đun nước lọc cua 

(3) tua tóc giạng thẳng lúc được xay mỏng 

(4) Sữa tươi để lâu ngày bị vón cục 

Có bao nhiêu hiện tượng kỳ lạ thể hiện sự phát triển thành tính của protein?

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Lời giải:

Các hiện tượng lạ thể hiện sự đổi mới tính của protein là: 1,2,3,4

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 28: Chức năng không tồn tại ở prôtêin là

A. Cấu trúc

B. Xúc tác quy trình trao thay đổi chất

C. Điều hòa quy trình trao thay đổi chất

D. Truyền đạt thông tin di truyền

Lời giải:

Prôtêin ko có tác dụng truyền đạt tin tức di truyền

Đáp án nên chọn là: D

Câu 29:  Protein không có chức năng nào sau đây?

A. Cấu tạo nên hóa học nguyên sinh, những bào quan, màng tế bào

B. Cấu tạo nên enzim, hoocmon, kháng thể

C. Tàng trữ và truyền đạt tin tức di truyền

D. Triển khai việc vận chuyển những chất, co cơ, thu thừa nhận thông tin

Lời giải:

Protein bao gồm các tác dụng như kết cấu tế bào và cơ thể; dự trữ axit amin, bảo đảm cơ thể, vận chuyển những chất, cấu tạo nên các loại enzim… Còn chức năng lưu trữ vào bảo vệ thông tin di truyền là của ADN.

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 30: Chất nào dưới đây được cấu tạo từ những axit amin?

A. Colesteron – tham gia kết cấu nên màng sinh học

B. Pentozo – tham gia cấu tạo nên axit nucleic vào nhân tế bào

C. Ơstogen – hoocmon vì chưng buồng trứng ở con gái tiết ra

D. Insulin – hoocmon vì tuyến tụy ở fan tiết ra

Lời giải:

Colesteron cùng Ơstogen có bản chất là lipit

Pentozo là monosaccarit

Insulin là hoocmon có thực chất là prôtêin

Đáp án nên chọn là: D

Câu 31: Protein nào dưới đây có vai trò ổn định nồng độ các chất trong cơ thể?

A. Insulin tất cả trong con đường tụy

B. Kêratin bao gồm trong tóc

C. Côlagen bao gồm trong da

D. Hêmoglobin tất cả trong hồng cầu 

Lời giải:

- Insulin có chức năng điều hòa lượng mặt đường trong máu

- Keratin làm cho tóc bao gồm độ cứng

- Colagen tạo nên da có độ mịn, căng.

- Hemoglobin thành phần cấu tạo nên hồng cầu, giúp chuyển động oxi. 

Đáp án phải chọn là: A

Câu 32: Loại protein thâm nhập điều hòa thương lượng chất của tế bào được hotline là:

A. Chống thể

B. Hoocmon

C. Thụ thể

D. Enzim

Lời giải:

Hormone gia nhập vào điều hoà quá trình trao đổi chất của tế bào với cơ thể

Đáp án nên chọn là: B

Câu 33: cho những ví dụ sau: 

(1) Côlagen cấu tạo nên mô liên kết ở da 

(2) Enzim lipaza thủy phân lipit 

(3) Insulin điều chỉnh hàm lượng con đường trong máu 

(4) Glicogen dự trữ sinh hoạt trong gan 

(5) Hêmoglobin di chuyển O2 và CO2 

(6) Inteferon chống lại sự đột nhập của vi khuẩn 

Có mấy lấy ví dụ minh họa đến các tác dụng của protein?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Lời giải:

Trừ ý (4), toàn bộ các ý sót lại đều đúng bởi Glicogen có bản chất là polisaccarit chứ chưa phải protein

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 33: Điểm như thể nhau giữa protein là lipit là?

A. Kết cấu theo hình thức đa phân

B. Có chức năng dự trữ và cung ứng năng lượng cho tế bào cùng cơ thể

C. Đều có liên kết hidro trong kết cấu phân tử

D. Gồm những nguyên tố C, H, O

Lời giải:

Lipit với prôtêin đa số có công dụng dự trữ và cung ứng năng lượng cho tế bào và cơ thể

Đáp án phải chọn là: B

Câu 34:  Đặc điểm bao gồm ở prôtêin mà không tồn tại ở lipit là?

A. Kết cấu theo nguyên tắc đa phân

B. Có chức năng dự trữ và cung cấp năng lượng đến tế bào và cơ thể

C. Tất cả tính né nước

D. Gồm các nguyên tố C, H, O

Lời giải:

Lipit cùng prôtêin gần như có công dụng dự trữ và hỗ trợ năng lượng đến tế bào với cơ thể, bao gồm tính tránh nước, được cấu trúc từ các nguyên tố cơ bản: C, H, O

Chỉ gồm protein có kết cấu theo nguyên tắc đa phân còn lipit thì không.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 35: Nếu ăn không ít protein (chất đạm), cơ thể rất có thể mắc bệnh gì sau đây?

A. Bệnh dịch gút

B. Dịch thận

C. Căn bệnh loãng xương

D. Tất cả các ý trên 

Lời giải:

Nếu ăn vô số protein đụng vật đựng được nhiều chất purin, bọn chúng sản sinh ra các acid uric góp thêm phần gây bệnh gút.

Khi ăn rất nhiều protein, khung hình phải thải nhiều thành phầm của nitơ từ huyết ra ngoàithôngqua thận và gây nên nồng độ protein cao nội địa tiểu dễ khiến ra sỏi thận.

Việc ăn rất nhiều protein đang kích hoạt năng lực giải phóng axit vào cơ thể. Không ít protein làm nồng độ axit tăng lên. Để trung hòa - nhân chính axit, khung hình giải phóng những chất đệm như canxi phosphat. Cùng để cung ứng đủ lượng can xi phosphat phải thiết, khung hình lại “kéo” can xi từ xương. Bài toán đó làm bớt lượng canxi có trong xương, làm cho tăng nguy cơ loãng xương.

Xem thêm: Gia Đình Xuân Bắc Và 2 Lần Đem Chuyện Gia Đình Làm Rùm Beng Trên Mxh

Đáp án cần chọn là: D

Câu 36: Nếu khung hình thiếu protein (chất đạm) có thể dẫn đến?

A. Chậm chạp lớn

B. Suy dinh dưỡng

C. Suy sút miễn dịch

D. Tất cả các ý trên

Lời giải:

Chất đạm còn ảnh hưởng đến buổi giao lưu của một số nhiều loại vitamin, là thành phần cấu trúc nhiễm sắc thể và gen di truyền. Khi khẩu phần nạp năng lượng thiếu protein hoàn toàn có thể dẫn tới câu hỏi hấp thu và vận chuyển một trong những chất bổ dưỡng bị ảnh hưởng dù vào khẩu phần nạp năng lượng của khung người không thiếu chất bổ dưỡng đó. 

Khi trong huyết lượng protein thấp, áp lực nặng nề thẩm thấu trong tim mạch thấp, dẫn tới hiện tượng lạ nước thoát ra khỏi lòng mạch vào tầm gian bào dẫn tới hiện tượng lạ phù nề. Khung hình thiếu protein đang dẫn đến: đủng đỉnh lớn, suy nhược, sút miễn dịch, rụng tóc, da mất độ lũ hồi, cơ và xương yếu phát triển, gớm nguyệt với nội tiết tố rối loạn, da xanh xao… 

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 37: Tại sao họ cần ăn uống prôtêin từ những nguồn thực phẩm không giống nhau?

A. Hỗ trợ cho khung hình đầy đủ các nguyên tố đa lượng phải thiết

B. Hỗ trợ cho khung hình đầy đủ đôi mươi loại axit amin

C. Giúp cho quá trình tiêu hóa tốt hơn

D. Cung cấp cho khung hình đầy đủ các nguyên tố vi lượng bắt buộc thiết

Lời giải:

Chúng ta cần nạp năng lượng prôtêin từ những nguồn thực phẩm không giống nhau nhằm hỗ trợ cho khung người đầy đủ 20 loại axit amin.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 38: Cấu trúc bậc 4 không giống cơ bản so với những bậc cấu tạo còn lại của protein là

A. Tất cả 2 hay nhiều chuỗi polypeptide

B. Không có liên kết hydro

C. Gấp

*
 có liên kết hydro

D. Xoắn

*
 thành khối cầu 

Lời giải:

Cấu trúc bậc 1,2,3 hầu như chỉ gồm một chuỗi polipeptide còn cấu trúc bậc 4 có 2 hay các chuỗi polipeptide

VD: Hemoglobin được cấu tạo từ 4 chuỗi polipeptide

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 39: Điểm tương tự nhau của prôtêin bậc 1, prôtêin bậc 2 và prôtêin bậc 3 là:

A. Chuỗi pôlipeptit ở dạng mạch thẳng

B. Chuỗi pôlipeptit xoắn lò xo hay cấp lại

C. Chỉ có cấu tạo 1 chuỗi pôlipeptit

D. Chuỗi pôlipeptit xoắn cuộn tạo nên dạng khối cầu

Lời giải:

Cấu trúc bậc 1,2,3 mọi chỉ bao gồm 1 chuỗi polipeptide

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 40: Phát biểu nào sau đây không đúng về phân tử prôtêin?

A. Prôtêin là đại phân tử hữu cơ, được kết cấu theo những nguyên lý đa phân

B. Phân tử prôtêin bao gồm bốn bậc cấu trúc, vào đó kết cấu bậc bốn gồm hai hay các phân tử prôtêin links với nhau

C. Các phân tử prôtêin khác biệt về số lượng, nhân tố và hiếm hoi tự sắp đến xếp những nucleotit

D. Hiện tượng prôtêin bị mất chức năng sinh học tập do những yếu tố như sức nóng độ, độ pH,….gọi là hiện tượng kỳ lạ biến tính prôtêin

Lời giải:

Phát biểu sai là C, protein được cấu tạo từ những axit amin không phải từ những nucleotit