Trong mạch năng lượng điện xoay chiều ko phânh nhánh RLC thì pha của uL cấp tốc hơn trộn của i một góc (fracpi 2).
Bạn đang xem: Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh rlc thì

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong mạch năng lượng điện xoay chiều R, L, C thông suốt với u cùng i là điện áp và cường độ loại điện tức thời. Lựa chọn phát biểu đúng:


Trong mạch R, L, C thông liền với điện áp hai đầu đoạn mạch là u cùng cường độ loại điện qua mạch là i. Chọn phát biểu đúng:


Trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc thông liền có điện áp (u = U_0cos left( omega t + varphi ight))V. Góc lệch pha giữa u và i không dựa vào vào:


Trong mach năng lượng điện xoay chiều R, L, C nối liền (omega ) là tần số góc, Z là tổng trở của đoạn mạch. Chọn hệ thức đúng:


Một mạch năng lượng điện xoay chiều tiếp liền có (R = 60Omega ;L = dfrac0,2pi H;C = dfrac10^ - 4pi F) mắc vào mạng năng lượng điện xoay chiều gồm chu kì $0,02 s$. Tổng trở của đoạn mạch là:


Mạch tiếp nối gồm ampe kế, (C = 63,6mu F,L = 0,318H) rồi mắc vào mạng điện xoay chiều $(220V – 50 Hz)$. Số chỉ ampe kế là:


Mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm điện trở R, cảm kháng ZL với dung phòng ZC. Phương pháp tính góc lệch pha (varphi ) giữa u với i là:


Trong đoạn mạch AB có ba phần tử R, L, C ko phân nhánh, call (u_AB, m u_R, m u_L, m u_C) thứu tự là các điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch, năng lượng điện trở R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện, i được coi là dòng điện qua đoạn mạch. Chọn phát biểu đúng:


Mắc mạch năng lượng điện xoay chiều R, L, C thông suốt vào điện áp (u = U_0cos left( 100pi t + dfracpi 2 ight))(V) thì chiếc điện qua mạch là (i = I_0cos left( 100pi t + dfracpi 6 ight))(A). Kết luận nào tiếp sau đây đúng:


Một mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có UR = 40 V; UL = 50 V; UC = 80 V. Điện áp hai đầu đoạn mạch là:


Đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết điện áp ngay tức khắc ở hai đầu đoạn mạch nhanh chóng pha rộng cường độ dòng điện ngay tắp lự i chạy qua mạch 450. Chọn kết luận đúng:


Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Biết điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch chậm pha hơn cường độ cái điện tức thì là: 600 và(R = 10sqrt 3 Omega ;Z_L = 50Omega ). Dung kháng của tụ điện có mức giá trị là


Mạch RLC nối liền có (R = 100Omega ), L cùng (C = dfrac200pi (mu F)). Cho biết thêm $f = 50 Hz$ và cái điện qua mạch chậm trễ pha $45^0$. Giá trị đúng của $L$ là:


Điện áp của mạch điện xoay chiều là (u = 100sqrt 2 cos left( 100pi t + dfracpi 2 ight)V) cùng cường độ cái điện qua mạch là (i = 5sqrt 2 cos left( 100pi t + dfracpi 3 ight)A). Vào mạch điện rất có thể có:


Một mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm R và L nối tiếp. Điện áp ở nhì đầu đoạn mạch(u = 100sqrt 2 cos left( 100pi t + fracpi 2 ight)V) với cường độ mẫu điện qua mạch là (i = 5cos left( 100pi t + fracpi 4 ight)A). Quý giá của R cùng L là:


Đoạn mạch RLC thông suốt (R = 40Omega ); (L = dfrac0,4pi (H)) và (C = dfrac10^ - 3pi (F)). Mang đến tần số cái điện là $50 Hz$ và điện áp hiệu dụng ở hai đầu R là $80 V$. Điện áp ở nhì đầu đoạn mạch là:


Đặt vào nhì đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối liền một năng lượng điện áp xoay chiều $u = U_0 mcosomega mt(V)$. Kí hiệu UR, UL, UC tương xứng là năng lượng điện áp hiệu dụng ở nhì đầu điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L với tụ điện C. Khi (dfrac2sqrt 3 U_R3 = 2U_L = U_C) thì độ lệch sóng giữa cường độ loại điện so với điện áp thân hai đầu đoạn mạch là:


Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ, cuộn dây thuần cảm. Số chỉ các vôn kế V1 , V2 theo thứ tự là U1 = 80V; U2 = 60V. Biết hiệu điện gắng tức thời uANbiến thiên lệch pha (dfracpi 2) với hiệu điện cầm tức thời uMB. Hiệu điện chũm hiệu dụng ở nhì đầu điện trở thuần là:


*

Một đoạn mạch thông liền gồm một cuộn dây với một tụ điện. Hiệu điện núm hiệu dụng nhì đầu đoạn mạch, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện đều bằng nhau. Hệ số hiệu suất (cosφ) của đoạn mạch là:


Một cuộn dây bao gồm điện trở thuần r, độ trường đoản cú cảm L ghép thông liền với một tụ điện có điện dung C vào mối cung cấp điện gồm hiệu điện núm (u_AB = Usqrt 2 mcosleft( 2pi ft ight)V). Ta đo được các hiệu điện cố kỉnh hiệu dụng nhị đầu cuộn dây, nhì đầu tụ điện cùng hai đầu mạch AB là như nhau: Ucd = UC = UAB. Dịp này, góc lệch pha giữa những hiệu điện cầm cố tức thời ucd cùng uC bao gồm giả trị là:


Để xác định độ tự cảm (L) với điện trở vào (r) của một cuộn dây, một học viên mắc tiếp liền điện trở ( mR = 10 Omega ) với cuộn dây như hình (hình a). Sử dụng vôn kế đo những điện áp trên mạch với các vị trí (U_ab), (U_bc), (U_ac), kế tiếp giản đồ Frenen với những véc-tơ tương ứng theo đúng tỉ lệ thành phần như hình (hình b). Độ từ bỏ cảm cùng điện trở trong của cuộn dây trong phân tích này gần giá trị nào nhất? Biết tần số góc của mạch (omega =100pi (rad/s))


*

*

Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều bao gồm biểu thức (u = U_0cosomega tleft( V ight)) trong các số đó (U_0,omega ) không đổi vào nhị đầu đoạn mạch có RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Tại thời điểm (t_1) , điện áp tức thì ở nhì đầu RLC thứu tự là (u_R = 50V,u_L = 30V,u_C = - 180V) . Tại thời điểm (t_2) những giá trị trên tương ứng là (u_R = 100V,u_L = u_C = 0V) . Điện áp cực lớn ở nhị đầu đoạn mạch là


Đặt năng lượng điện áp (u = 220sqrt 2 cos 100pi t,,left( V ight)) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở 20Ω, cuộn cảm thuần có độ trường đoản cú cảm (dfrac0,8pi H) với tụ điện tất cả điện dung (dfrac10^ - 36pi F) mắc nối tiếp. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu năng lượng điện trở bằng (110sqrt 3 V) thì năng lượng điện áp tức thời thân hai đầu cuộn cảm tất cả độ lớn là:


Đặt điện áp luân chuyển chiều(u = U_0cos left( 100pi t ight)left( V ight)) vào nhị đầu đoạn mạch nối tiếp gồm năng lượng điện trở thuần (R = 100sqrt 3 Omega ) , cuộn cảm thuần gồm độ từ bỏ cảm (L = frac2pi H) và và tụ điện bao gồm điện dung (C = frac100pi mu F) . Tại thời gian khi điện áp tức thời thân hai đầu đoạn mạch có giá trị bởi một nửa giá bán trị cực đại thì cường độ mẫu điện tức thì trong mạch là (fracsqrt 3 2A) . Cần sử dụng vôn kế nhiệt bao gồm điện trở không hề nhỏ để đo hiệu điện gắng hai đầu tụ điện thì vôn kế chỉ


Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều vào nhì đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm phòng của cuộn cảm bởi 3 lần dung chống của tụ điện. Tại thời điểm t, năng lượng điện áp tức thời giữa hai đầu năng lượng điện trở và điện áp tức thời thân hai đầu tụ điện có mức giá trị khớp ứng là (60V) và (20V). Lúc đó, năng lượng điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là


Trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, nếu năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai phiên bản tu gấp rất nhiều lần lần năng lượng điện áp năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm thì điện áp thân hai đầu đoạn mạch sẽ


Mắc theo lần lượt từng phần tử điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L cùng tụ điện có điện dung C vào mạng năng lượng điện xoay chiều gồm điện áp hiệu dụng và tần số không đổi thì độ mạnh hiệu dụng của dòng điện khớp ứng là 0,25A, 0,50A, 0,20A. Nếu như mắc nối tiếp cả ba bộ phận vào mạng năng lượng điện xoay chiều nói trên thì độ mạnh hiệu dụng của mẫu điện qua mạch là:


Một đoạn mạch điện đựng cuộn cảm bao gồm điện trở thuần vào r cùng cảm chống ZL. Biết hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,6. Thông số phẩm hóa học $left( fracZ_Lr ight)$ của cuộn cảm là


Một nguồn tích điện xoay chiều tất cả điện áp liền $u=120sqrt2cos ,100pi t,left( V ight).$ cực hiếm trung bình của năng lượng điện áp vào khoảng thời hạn 100 ms là


Đặt điện áp chuyển phiên chiều $u=Usqrt2cos 100pi tleft( V ight)$ vào nhì đầu đoạn mạch tất cả cuộn dây, tụ điện C với điện trở R mắc nối tiếp. Hiểu được điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện C với hai đầu năng lượng điện trở R đều bởi 60V, lúc đó dòng điện qua mạch sớm pha hơn điện áp u là $fracpi 6$ và trễ trộn hơn năng lượng điện áp nhì đầu cuộn dây là $fracpi 3.$ Điện áp U gần cực hiếm nào độc nhất sau đây?


Đặt điện áp xoay chiều (u = 100sqrt 2 cos left( omega t ight),,left( V ight)) vào nhị đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm gồm điện trở 30 Ω, cảm phòng 40 Ω ghép nối tiếp với tụ điện gồm dung chống 80 Ω. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là


Cho đoạn mạch thông liền gồm các thành phần như hình vẽ trong số đó R = r = 50 Ω. Đặt điện áp luân chuyển chiều bao gồm biểu thức u = U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch. Đồ thị trình diễn điện áp ở hai đầu đoạn mạch AN và MB trình diễn như hình vẽ. Dung chống của tụ năng lượng điện bằng

*


Đặt năng lượng điện áp (u = 100cos left( 100pi t + fracpi 3 ight),,left( V ight)) vào nhì đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc tiếp nối thì loại điện qua mạch bao gồm biểu thức (i = 2cos left( 100pi t - fracpi 6 ight),,left( A ight)). Độ lệch pha giữa năng lượng điện áp với cường độ mẫu điện là


Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng với tần số không đổi vào hai đầu mạch năng lượng điện (R,,,L,,C) mắc tiếp liền thì xảy ra cộng tận hưởng điện. Tổng trở của đoạn mạch từ bây giờ bằng cực hiếm của
Xem thêm: Học Ngành Bác Sĩ Khoa Sản Học Ngành Gì, Ptg2514 Tóm Lược Khối

Đề thi thpt QG - 2020

Đặt điện áp chuyển phiên chiều (u m = Usqrt 2 cos100pi t) (t tính bởi s) vào nhì đầu đoạn mạch R, L, C mắc thông liền thì gồm cộng hưởng điện. Biết cuộn cảm tất cả cảm phòng (30Omega ). Điện dung của tụ điện có mức giá trị là


Đề thi trung học phổ thông QG - 2020

Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều vào nhì đầu đoạn mạch gồm điện trở (120Omega ) mắc thông liền với tụ điện. Biết dung phòng của tụ điện là (50Omega ). Tổng trở của đoạn mạch là