*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân hoàn toàn một lượng tristrearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được một mol glyxerol và:


Đun glixerol với hỗn hợp các gồm n axit béo không giống nhau (có xúc tác H2SO4) hoàn toàn có thể thu được từng nào loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho hỗn hợp X bao gồm 2 axit bự RCOOH và R’COOH tác dụng với glixerol. Số lượng chất lớn tối đa rất có thể thu được là từng nào ?


Thủy phân 1 chất phệ X trong môi trường xung quanh axit, sau làm phản ứng chiếm được glixerol với 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu trúc của X ?


Thủy phân hoàn toàn chất phệ X trong môi trường xung quanh axit, nhận được axit oleic cùng axit stearic gồm tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Khối lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 công dụng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, bao gồm xúc tác H2SO4 chiếm được m gam glixerol. Quý giá của m là


Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X bởi dd NaOH chiếm được 9,2g glixerol và 83,4g muối của một axit no. Axit đó là


Xà chống hoá hoàn toàn 17,24 gam hóa học béo nên vừa đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng thu được trọng lượng xà phòng là


Đun nóng chất béo bắt buộc vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, mang sử phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cân nặng (kg) glixerol chiếm được là


Một loại chất béo tất cả M tb = 792,8. Trường đoản cú 10 kg chất phệ trên vẫn điều chế được m kilogam xà phòng natri tất cả 28% hóa học phụ gia. M có mức giá trị


Đốt cháy trọn vẹn 1 mol chất béo, thu được CO2 với H2O hơn hèn nhau 7 mol. Phương diện khác, a mol chất mập trên tác dụng tối đa với 800 ml dung dịch Br2 1M. Quý hiếm của a là


Cho những phát biểu sau:

(a) Chất bự được gọi chung là triglixerit giỏi triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Xà phòng hóa tristearin thu được sản phẩm là

(b) hóa học béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng mà tan những trong dung môi hữu cơ.

(c) phản nghịch ứng thủy phân chất bự trong môi trường thiên nhiên axit là bội nghịch ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein gồm công thức theo lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số tuyên bố đúng là


Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng có mặt ancol là


Cho triolein lần lượt chức năng với Na, H2 (Ni, to), hỗn hợp NaOH (to), Cu(OH)2. Số ngôi trường hợp có phản ứng xảy ra là:


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được glixerol, natri stearate và natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X chiếm được H2O và 9,12 mol CO2. Còn mặt khác m gam X chức năng hoàn toàn cùng với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) nhận được chất lớn Y. Đem toàn bộ Y công dụng hoàn toàn với NaOH vừa đủ, thu lấy cục bộ muối sau bội nghịch ứng đốt cháy trong oxi dư thì thu được về tối đa a gam H2O. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X công dụng với dung dịch NaOH dư, thu được một mol glixerol, 1 mol natri panmitin cùng 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào dưới đây sai?


Hỗn vừa lòng X gồm các triglixerit. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X, yêu cầu dùng vừa đủ 3,75 mol O2 thì thu được H2O và 2,7 mol CO2. Phương diện khác, xà phòng hóa trọn vẹn 50,4 gam X bởi dung dịch NaOH, chiếm được glixerol và m gam muối. Quý hiếm của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X phải vừa đầy đủ 3,26 mol O2, nhận được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Ngoài ra thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH đun nóng, nhận được dung dịch đựng b gam muối. Cực hiếm của b là


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH, nhận được glixerol, natri stearat cùng natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X buộc phải vừa đầy đủ 3,22 mol O2, chiếm được H2O với 2,28 mol CO2. Phương diện khác, m gam X tính năng tối đa với a mol Br2 vào dung dịch. Quý giá của a là


Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol với m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy trọn vẹn a mol X phải vừa đủ 7,75 mol O2 với thu được 5,5 mol CO2. Mặt khác, a mol X chức năng tối đa với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Quý hiếm của m là


Câu 40. Triển khai thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: cho vào bát sứ khoảng tầm 3 gam mỡ lợn với 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ các thành phần hỗn hợp và tiếp tục khuấy bởi đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút, thỉnh thoảng thêm vài ba giọt nước bỏ vào để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi xong để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 9 – 12 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên láo lếu hợp.

Phát biểu nào sau đây sai?


Đốt cháy trọn vẹn một lượng chất mập X buộc phải dùng đầy đủ 3,24 mol O2. Khía cạnh khác, thủy phân hoàn toàn lượng chất mập trên bằng NaOH thu được m gam hỗn hợp hai muối bột của axit oleic cùng axit stearic. Biết lượng X trên có thể làm mất màu dung dịch chứa về tối đa 0,04 mol Br2. Quý giá của m là


Xà phòng hóa hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp E gồm những triglixerit bởi dung dịch NaOH, thu được glixerol và tất cả hổn hợp X gồm tía muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa gồm tỉ lệ mol tương xứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa trọn vẹn m gam E, nhận được 68,96 gam tất cả hổn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì nên vừa đủ 6,14 mol O2. Quý giá của m là


Thủy phân chất bự triglixerit X trong dung dịch NaOH tín đồ ta thu được xà chống là hỗn hợp 2 muối hạt natri oleat, natri panmitat theo tỉ trọng mol lần lượt là 2 : 1. Lúc đốt cháy a mol X nhận được b mol CO2 và c mol H2O. Tương tác giữa a, b, c là


Khi đun nóng 2,225 kg chất bự Tristearin (có cất 20% tạp chất trơ) với dung dịch NaOH dư. đưa sử hiệu suất của phản ứng 100%. Khối lượng glixerol nhận được là


Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X đề nghị vừa đủ 3,08 mol O2, thu được CO2 với 2 mol H2O. Cho m gam X tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, nhận được glixerol cùng 35,36 gam muối. Mặt khác, m gam X tính năng tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Cực hiếm của a là


Xà chống hóa hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH dư, chiếm được glyxerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân trọn vẹn m gam triglixerit X đề xuất dùng toàn diện 300 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được glixerol với 91,8 gam muối của một axit béo. Giá trị của m là


Khi thuỷ phân chất béo X trong dung dịch NaOH, thu được tất cả hổn hợp hai muối C17H35COONa, C15H31COONa có cân nặng hơn hèn nhau 1,817 lần và glixerol. Vào phân tử X có


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, chiếm được CO2 với 1,53 mol H2O. Cho 25,74 gam X chức năng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol với m gam muối. Phương diện khác, 25,74 gam X chức năng được buổi tối đa cùng với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Cực hiếm của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X nên vừa đầy đủ 7,8 mol O2 thu được 5,5 mol CO2 với 5,2 mol H2O. Khía cạnh khác cho a gam X bội nghịch ứng với toàn vẹn dung dịch Br2. Số mol Br2 tham gia phản ứng là:


Cho 28,96 gam hỗn hợp X bao gồm chất phệ Y và axit Z (trong đó Y được tạo thành từ glixerol cùng axit Z) chức năng vừa đầy đủ với 0,1 mol NaOH nhận được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho những sơ đồ dùng phản ứng theo như đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit có số liên kết π nhỏ tuổi hơn 6 và bao gồm 55 nguyên tử cacbon vào phân tử; X1, X2, X3, X4 là hầu như hợp hóa học hữu cơ không giống nhau, X2 nhiều hơn nữa X3 hai đội CH2. Nhận định nào sau đây không đúng?


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X bắt buộc vừa đủ 0,32 mol O2 nhận được 0,228 mol CO2 và 0,208 mol H2O. Khía cạnh khác, đến a gam X vào 45 ml dung dịch hỗn hợp có NaOH 0,1M cùng KOH 0,1M sau phản ứng trọn vẹn cô cạn dung dịch thu được hóa học rắn cất m gam muối khan. Quý giá của m là


Hỗn đúng theo E tất cả axit panmitic, axit stearic với triglixerit X. Cho m gam E công dụng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 86,76 gam các thành phần hỗn hợp hai muối. Giả dụ đốt cháy hết m gam E thì cần vừa đủ 7,47 mol O2, nhận được H2O cùng 5,22 mol CO2. Cân nặng của X trong m gam E là


Thực hiện nay xà phòng hóa m gam chất to X bởi KOH chiếm được 96,2 gam hóa học rắn với 9,2 gam glixerol. Cực hiếm m là:


Hỗn hợp X gồm các triglixerit trong phân tử đông đảo chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy trọn vẹn m gam X buộc phải a mol O2 chiếm được 0,285 mol CO2. Xà chống hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH hoàn toản được m1 gam muối. Cực hiếm a cùng m1 theo lần lượt là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X bắt buộc vừa đủ x mol O2, sau phản bội ứng thu được CO2 cùng y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu mang đến a mol X tính năng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 phản ứng về tối đa là 0,45 mol. Cực hiếm của a là


 Tiến hành thử nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: đến vào bát sứ nhỏ khoảng 2 ml dầu dừa với 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi dịu hỗn hợp, liên tiếp khuấy đều bởi đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút với thỉnh phảng phất thêm nước đựng để giữ mang đến thể tích các thành phần hỗn hợp không đổi rồi để nguội hỗn hợp.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 7-10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên lếu hợp.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn white color nổi lên là glixerol.

(b) Thêm hỗn hợp NaCl bão hòa nóng để gia công tăng hiệu suất phản ứng.

(c) Ở bước 2 nếu không thêm nước cất, các thành phần hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân ko xảy ra.

(d) Trong xem sét này, rất có thể thay dầu dừa bằng dầu nhờn chất bôi trơn máy.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Hình Lập Phương Lớp 5, Công Thức Tính Diện Tích Của Hình Lập Phương

Số vạc biểu đúng là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.