1. (Tính) Sắc, bén. ◎Như: “lợi khí” 利器 binh khí sắc đẹp bén, “phong lợi” 鋒利 nhan sắc bén.2. (Tính) Nhanh, mạnh. ◎Như: “lợi khẩu” 利口 mồm lưỡi lanh lợi. ◇Tấn Thư 晉書: “Phong lợi, bất đắc bội nghĩa dã” 風利, 不得泊也 (Vương Tuấn truyện 王濬傳) Gió mạnh, không đậu thuyền được.3. (Tính) Thuận tiện, tốt đẹp. ◎Như: “đại mèo đại lợi” 大吉大利 tốt nhất có thể lành với thuận lợi.4. (Động) có ích cho. ◎Như: “ích quốc lợi dân” 益國利民 làm cho ích chan nước làm lợi đến dân, “lợi nhân lợi kỉ” 利人利己 làm cho ích cho người làm lợi mang lại mình.5. (Động) Lợi dụng.6. (Động) Tham muốn. ◇Lễ Kí 禮記: “Tiên tài nhi hậu lễ, tắc dân lợi” 先財而後禮, 則民利 (Phường kí 坊記).7. (Danh) Sự tất cả ích, chức năng của trang bị gì. ◎Như: “ngư ông đắc lợi” 漁翁得利 ông chài được lợi.8. (Danh) nguồn lợi, tài nguyên. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Đại vương chi quốc, tây hữu cha Thục, Hán Trung chi lợi” 大王之國, 西有巴蜀, 漢中之利 (Tần sách độc nhất 秦策一) Nước của đại vương phía tây có những nguồn lợi của cha Thục, Hán Trung.9. (Danh) tước đoạt thưởng, lợi lộc. ◇Lễ Kí 禮記: “Sự quân đại ngôn nhập tắc vọng đại lợi, tè ngôn nhập tắc vọng tè lợi” 事君大言入則望大利, 小言入則望小利 (Biểu kí 表記).10. (Danh) Lãi, chi phí lời hình thành nhờ chi phí vốn. ◎Như: “lợi thị tam bội” 利市三倍 tiền lãi cấp ba, “lợi tức” 利息 tiền lời.11. (Danh) bọn họ “Lợi”.

Bạn đang xem: Ý nghĩa của chữ lợi


① Sắc, như lợi khí 利器 đồ sắc.② cấp tốc nhẩu, như lợi khẩu 利口 nói lém.③ Lợi, như ích quốc lợi dân 益國利民, ích trộn nước lợi mang lại dân, lợi tha 利他 lợi mang lại kẻ khác.④ công dụng của trang bị gì, như thuỷ lợi 水利 lợi nước, địa lợi 地利 lợi đất.⑤ giỏi lợi, như vô vãng ăn hại 無往不利 cho tới đâu cũng tốt.⑥ Tham, như nghĩa lợi giao chiến 義利交戰 nghĩa lợi đồ lộn nhau. Phàm đồ vật gi thuộc sự ích riêng biệt của một bạn đều gọi là lợi. Cao Bá quát tháo 高伯适: cổ lai danh lợi nhân, Bôn tẩu lộ vật dụng trung 古來名利人,奔走路塗中 Xưa ni hạng bạn danh lợi, Vẫn cuống quýt ngoài mặt đường sá.⑦ Lời, lợi thị tam bội 利市三倍 cung cấp lãi cấp ba. Vì thế cho vay đem tiền lãi hotline là chiến phẩm 利息.
① Sắc, bén, nhanh nhẩu: 利刃 Lưỡi dao sắc; 銳利 sắc đẹp bén; 利口 miệng lém lỉnh, lẹ miệng; ② (Tiện) lợi: 形勢不利 Tình cụ bất lợi; ③ Lợi (ích), lợi thế: 有利有弊 bổ ích có hại; 水利 Thuỷ lợi; 地利 Địa lợi; ④ Lãi, lợi tức: 暴利 Lãi kếch xù; 連本帶利 Cả vốn lẫn lãi; 利市三倍 bán lãi cấp ba; 利息 Lợi tức, tiền lãi; ⑤ (Có) lợi: 利己利人 Lợi ta lợi người; 無往不利 Đi mang đến đâu cũng thuận lợi (tốt đẹp); ⑥ (Họ) Lợi.

Xem thêm: Chọn Giống Vật Nuôi Và Cây Trồng Dựa Trên Nguồn Biến Dị Tổ Hợp


Có ích. Sự có ích. Dùng được — Thuận tiện, dễ dàng — sắc bén. Thí dụ: Lợi khí — tiện thể lợi. Tiền tài thâu về. Thơ Nguyễn Công Trứ tất cả câu: » Hễ ko điều lợi khôn thành dại. Đã có đồng tiền dở hoá giỏi «.

a nhĩ cập lợi á 阿尔及利亚 • a nhĩ cập lợi á 阿爾及利亞 • a phi lợi gia 阿非利加 • anh mèo lợi 英吉利 • anh cat lợi hải hạp 英吉利海峽 • áo địa lợi 奥地利 • áo địa lợi 奧地利 • tía lợi duy á 巴利維亞 • bạc lợi 薄利 • bản lợi 本利 • bạo lợi 暴利 • bất lợi 不利 • bệnh dịch lợi 病利 • cầu lợi 求利 • chiến lợi phẩm 戰利品 • siêng lợi 專利 • công lợi 公利 • cự lợi 巨利 • danh cương lợi toả 名韁利鎖 • danh lợi 名利 • doanh lợi 營利 • dư lợi 餘利 • địa lợi 地利 • điếu lợi 釣利 • thứ lợi 圖利 • hỗ lợi 互利 • hung gia lợi 匈加利 • hung nha lợi 匈牙利 • hữu lợi 有利 • ích lợi 益利 • lanh lợi 靈利 • lợi không ổn hại 利不及害 • lợi dịch 利病 • lợi bỉ á 利比亞 • lợi danh 利名 • lợi dụng 利用 • lợi sợ hãi 利害 • công dụng 利益 • lợi khẩu 利口 • lợi khí 利器 • lợi kỉ 利己 • lợi kim 利金 • lợi kỷ 利己 • lợi nguyên 利源 • roi 利潤 • lợi tức đầu tư 利闰 • quyền lợi 利權 • lợi suất 利率 • lợi tha 利他 • lợi tha nhà nghĩa 利他主義 • lợi tử 利子 • cống phẩm 利息 • mâu lợi 牟利 • nghĩa đại lợi 义大利 • nghĩa đại lợi 義大利 • nhân ráng lợi đạo 因勢利導 • nhật lợi 日利 • trộn lợi duy á 玻利維亞 • trộn lợi duy á 玻利维亚 • phân lợi 分利 • phong lợi 鋒利 • phong lợi 锋利 • phù lợi 浮利 • phúc lợi an sinh 福利 • phức chiến phẩm 複利息 • quyền lợi 權利 • sảng lợi 爽利 • sinh lợi 生利 • hạnh phúc lợi 暢利 • tài lợi 財利 • tẩu lợi 走利 • tây bá lợi á 西伯利亞 • tháp lợi ban 塔利班 • chiến thắng 勝利 • thành công 胜利 • thất lợi 失利 • dễ ợt 順利 • dễ ợt 顺利 • thuỷ lợi 水利 • thuận lợi 便利 • trí lợi 智利 • trục lợi 逐利 • tuấn lợi 浚利 • bốn lợi 私利 • từ bỏ lợi 自利 • tự bốn tự lợi 自私自利 • tỷ lợi thì 比利時 • úc đại lợi á 澳大利亚 • úc đại lợi á 澳大利亞 • vụ lợi 爲利 • vị lợi 務利 • xá lợi 舍利 • xu lợi 趨利 • ý đại lợi 意大利
• bệnh thuật - 病述 (Ngô Thì Nhậm)• Bội hoàng - 捕蝗 (Bạch Cư Dị)• Cảm ngộ kỳ 16 - 感遇其十六 (Trần Tử Ngang)• Chu trung hiểu vọng - 舟中晓望 (Mạnh Hạo Nhiên)• Lâm Ấp xá đệ thư chí khổ vũ Hoàng Hà phiếm dật chỉ phòng bỏ ra hoạn bộ lĩnh sở ưu nhân cam kết thử thi dụng khoan kỳ ý - 臨邑舍弟書至苦雨黃河泛溢堤防之患簿領所憂因寄此詩用寬其意 (Đỗ Phủ)• Nhâm Tuất nguyên nhật, nhung trường dạ túc kỷ sự - 壬戌元日戎場夜宿紀事 (Phan Huy Ích)• Trúng số thi kỳ 1 - 中數詩其一 (Trần Đình Tân)• từ trách - 自責 (Chu Thục Chân)• U cư - 幽居 (Jingak Hyesim)• Vịnh Phú Lộc chén cảnh kỳ 3 - Hưng Bình nguyên - 詠富祿八景其三-興瓶源 (Trần Đình Túc)