- phương pháp 1: các nguyên tố được xếp theo chiều tăng ngày một nhiều của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Z=10 là nguyên tố nào

- hình thức 2: các nguyên tố bao gồm cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành một hàng.

- bề ngoài 3: các nguyên tố gồm cùng số electron hóa trị vào nguyên tử được thu xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là phần lớn electron có tác dụng tham gia hình thành liên kết hóa học (electron lớp ngoài cùng hoặc phân lớp kế ngoại trừ cùng chưa bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- từng nguyên tố hóa học được xếp vào một trong những ô của bảng call là ô nguyên tố.

- Số sản phẩm tự của ô nguyên tố đúng thông qua số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó.

*

2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy những nguyên tố cơ mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được bố trí theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.

b) giới thiệu các chu kì

- Chu kì 1: tất cả 2 yếu tắc $H,(Z=1)$ mang lại $He,(Z=2)$.

- Chu kì 2: tất cả 8 thành phần $Li,(Z=3)$ mang lại $Ne,(Z=10)$.

- Chu kì 3: có 8 thành phần $Na,(Z=11)$ mang đến $Ar,(Z=18)$.

- Chu kì 4: gồm 18 nguyên tố $K,(Z=19)$ cho $Kr,(Z=36)$.

- Chu kì 5: gồm 18 nhân tố $Rb,(Z=37)$ mang đến $Xe,(Z=54)$.

- Chu kì 6: tất cả 32 yếu tắc $Cs,(Z=55)$ mang lại $Rn,(Z=86)$.

- Chu kì 7: bắt đầu từ yếu tố $Fr,(Z=87)$ mang lại nguyên tố có $Z=110$, đây là một chu kì không hoàn thành.

c) Phân loại chu kì

- Chu kì $1,, 2,, 3$ là những chu kì nhỏ.

- Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là các chu kì lớn.

$ Rightarrow$ dìm xét:

- các nguyên tố trong thuộc chu kì tất cả số lớp electron bằng nhau và ngay số thứ từ của chu kì.

- mở màn chu kì là kim loại kiềm, ngay gần cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 sản phẩm cuối bảng là 2 bọn họ nguyên tố có thông số kỹ thuật electron đặc biệt: Lantan và Actini.

+ họ Lantan: có 14 nguyên tố che khuất $La,(Z=57)$ nằm trong chu kì 6.

+ chúng ta Actini: gồm 14 yếu tắc sau $Ac,(Z=89)$ thuộc chu kì 7.

3. đội nguyên tố

a) Định nghĩa

- đội nguyên tố là tập hợp các nguyên tố nhưng mà nguyên tử có thông số kỹ thuật electron tương tự nhau, vì vậy có tính chất hóa học tương tự nhau cùng được bố trí thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn phân thành 8 team A (đánh số tự IA đến VIIIA) với 8 team B (đánh số từ IB mang lại VIIIB). Từng nhóm là một trong cột, riêng đội VIIIB tất cả 3 cột.

- Nguyên tử những nguyên tố trong cùng một đội có số electron hóa trị đều nhau và ngay số thứ tự của tập thể nhóm (trừ nhì cột cuối của tập thể nhóm VIIIB).

* đội A:

- đội A bao gồm 8 nhóm từ IA mang lại VIIIA.

- các nguyên tố nhóm A có nguyên tố $s$ với nguyên tố $p$:

+ yếu tố $s$: nhóm IA (nhóm kim loại kiềm, trừ $H$) với nhóm IIA (kim nhiều loại kiềm thổ).

+ nguyên tố $p$: nhóm IIIA cho VIIIA (trừ $He$).

- STT đội = Số $e$ phần bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị

+ thông số kỹ thuật electron hóa trị tổng quát của nhóm A:

$ longrightarrow ns^a,,np^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số lắp thêm tự của group $A = a + b$

$ longrightarrow$ nếu như $a+b le 3$ $Rightarrow$ Kim loại

$ longrightarrow$ giả dụ $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ trường hợp $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4 ,Rightarrow ,VIA$

* đội B:

- đội B bao gồm 8 đội được viết số từ IIIB mang lại VIIIB, rồi IB với IIB theo hướng từ trái sang phải trong bảng tuần hoàn.

- đội B chỉ gồm các nguyên tố của những chu kỳ lớn.

Xem thêm: Khái Niệm, Cách Tính & Cách Vẽ Góc Phản Xạ Là Góc Hợp Bởi :, Khái Niệm, Cách Tính & Cách Vẽ Góc Phản Xạ

- nhóm B gồm những nguyên tố $d$ và nguyên tố $f$ (thuộc 2 mặt hàng cuối bảng).

- STT team = Số $e$ lớp bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 thuộc nhóm VIIIB)