Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tố bao gồm $Z=20, Z=21, Z=22, Z=24, Z=29, Z=31$ và mang đến nhận xét thông số kỹ thuật electron của những nguyên tố đó khác biệt như cụ nào?


Bạn đang xem: Z=21 là nguyên tố gì

*

*

cấu hình electron:$Z=20: 1s^22s^22p^63s^23p^64s^2$$Z=21: 1s^22s^22p^63s^23p^63d^14s^2$$Z=22: 1s^22s^22p^63s^23p^63d^24s^2$$Z=24: 1s^22s^22p^63s^23p^63d^44s^2$Phải viết lại là: $1s^22s^22p^63s^23p^63d^54s^1$$Z=29: 1s^22s^22p^63s^23p^63d^94s^2$Phải viết lại là: $1s^22s^22p^63s^23p^63d^104s^1$$Z=31: 1s^22s^22p^63s^23p^63d^104s^24p^1$Nhận xét:- thông số kỹ thuật electron của nguyên tử bao gồm $Z=20$ không giống với cấu hình còn lại ngơi nghỉ chỗ không có phân lớp $3d$.- cấu hình electron của những nguyên tử gồm $Z$ từ bỏ $21$ cho $31$ có phân lớp $3d$.- cấu hình electron của nguyên tử tất cả $Z=24$ cùng $Z=29$ bao gồm $1$ electron ngơi nghỉ phân lớp $4s$.
*

*

a) thông số kỹ thuật electron nào sau đây vi phạm luật lệ Hund?$(A) 1s^2; (B) 1s^2 2s^2 2p^2_x; (C) 1s^2 2s^2 2p^1_x 2p_y^1; (D) 1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_z^1;$ $(E) 1s^2 2s^2 2p_x^2 2p_y^1 2p_z^1$b) nhân tố $A$ có thông số kỹ thuật electron ko kể cùng $4s^24p^6; A=79$. Tính số nơtron của nguyên tử ở trong nguyên tố $A$.
*

cho thấy mức năng lượng ngoài cùng của nguyên tử nằm trong nguyên tố $A$ là $3p^5$ và nguyên tố $B$ là $4s^2$.a) Viết cấu hình electron của $A, B$.b) Nguyên tố nào là kim loại? phi kim?c) $X, Y$ là nhì đồng vị của nguyên tố $A$ tất cả tổng số khối là $72$. Hiệu số nơtron của $X, Y$ bởi $1/10$ số điện tích hạt nhân của $B$. Tỉ lệ thành phần số nguyên tử $X:Y=37,25:98,25$. Tính sô khối $X, Y$ và khối lượng mol trung bình của $A$.
cho $_13^27 extrmAl; _35^79 extrmBr; _15^31 extrmP; _19^39 extrmK; _6^12 extrmC; _7^14 extrmK; _16^32 extrmS; _5^11 extrmB; _28 extrmX$. Viết thông số kỹ thuật electron và phân bố vào các obitan của mỗi nguyên tử, cho biết thêm số electron đơn lẻ trong từng trường hợp.
cho thấy thêm trong những nguyên tử của những nguyên tố $A, B, D$ các electron gồm mức năng lượng cao nhất được xếp vào phân lớp nhằm có cấu hình là: $2p^3 (A); 4s^1 (B); 3d^1 (D)$.a) Viết lại cấu hình electron không hề thiếu của các nguyên tố trên.b) Suy ra vị trí của các nguyên tố trên hệ thống tuần hoàn.
a) Nguyên tử $X$ có số khối bé dại hơn $36$ với tổng số các hạt là $52$. Viết thông số kỹ thuật electron của $X$. Nêu đặc điểm hóa học tập cơ phiên bản của $X$?b) Một nguyên tử $Y$ có tổng số hạt là $62$, số khối nhỏ hơn $43$. Search nguyên tử khối cảu $Y$. Viết thông số kỹ thuật electron và cho biết tính hóa chất cơ bản của $Y$.


Xem thêm: Các Trường Đại Học Y Dược Công Bố Điểm Chuẩn Đh Y Hà Nội 2014

HÓA HỌC LỚP 10HÓA HỌC LỚP 11HÓA HỌC LỚP 12Các bài Tập Tiêu BiểuBài tập dượt Thi Đại học Khóa 01 năm 2012 - 2013Đề và đáp án môn Hóa kỳ thi Đại học 2013
*
*
*
*
*
*
*
*
hdgt:
*
*
*
*
*
*
koten123: 1. Hỗn hợp X gồm 3 este 1-1 chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ gồm nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit ko no (có đồng phân hình học,chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử
*