tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 83: Dãy những chất không tác dụng được với hỗn hợp H2SO4 loãng là:

A. Zn, ZnO, Zn(OH)2. B. Cu, CuO, Cu(OH)2.

C. Na2O, NaOH, Na2CO3. D. MgO, MgCO3, Mg(OH)2.

Bạn đang xem: Câu 83: dãy các chất không tác dụng được với dung dịch h2so4 loãng là:a

Câu 84: Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch HCl là:

A. Al, Fe, Pb. B. Al2O3, Fe2O3, Na2O.

C. Al(OH)3, Fe(OH)3, Cu(OH)2. D. BaCl2, Na2SO4, CuSO4


*

Câu 83 : Dãy hóa học không công dụng được với hỗn hợp H2SO4 loãng là : 

A Zn , ZnO , Zn(OH)2

B Cu , CuO , Cu(OH)2

C Na2O , NaOH , Na2CO3

D MgO , MgCO3 , Mg(OH)2

Câu 84 : Dãy chất không chức năng với dung dịch HCl là : 

A Al , fe , Pb

B Al2O3 , Fe2O3 , Na2O

C Al(OH)3 , Fe(OH)3 , Cu(OH)2 

D BaCl2 , Na2SO4 , CuSO4

 Chúc bạn học tốt


*

Câu 17: Dãy các chất không chức năng được với hỗn hợp HCl làA. Al, Fe, Pb.B. Al2O3, Fe2O3, Na2O.C. Al(OH)3, Fe(OH)3, Cu(OH)2.D. BaCl2, Na2SO4, CuSO4.


Câu 14: hàng gồm những chất tính năng được với hỗn hợp H2SO4 loãng làA. FeO, Cu(OH)2, Zn. B. Zn, SO2, NaOH.C. Al, O2, CuO. D. Fe, HCl, MgO.


SO2,  P2O5, Fe2O3, Na2O, Al, Cu, Na2CO3, BaCl2, H2SO4, NaOH, Fe(OH)3.

Chất nào tác dụng với: a. Nước b. Hỗn hợp KOH c. Dd H2SO4 loãng d. Dd CuSO4.


Câu 7. Hàng nào tiếp sau đây gồm các chất đều tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A. Fe, CaO, Fe(OH)2, BaCl2 B. Cu, MgO, NaOH, BaCl2

C. Fe, SO2, Ca(OH)2­, Na2SO4 D. Ag,  Al2O3, KOH, CaCO3


Nhóm các chất nào sau đây chức năng với H2SO4 loãng chỉ xẩy ra phản ứng trao đổi.

A. Fe , CuO , Cu(OH)2 , BaCl2. B. FeO , Cu(OH)2 , BaCl2 , Na2CO3.

C. Fe2O3 , Cu(OH)2 , Zn , Na2CO3. D. Fe(OH)2 , Mg , CuO , KHCO3.


Câu 1: Nhóm các bazơ nào hồ hết bị nhiệt độ phân hủy thành oxit bazơ với nước:

 

a. KOH, NaOH, Ba(OH)2.

b. Ca(OH)2 , Mg(OH)2, Fe(OH)2.

c. Fe(OH)3, Zn(OH)2, Cu(OH)2.

d. Al(OH)3, NaOH, Zn(OH)2.

 

Câu 2: Dãy hóa học nào đều tính năng với dd H2SO4 loãng:

 

a. KOH, HCl, BaSO4.

b. BaCl2, Fe, NaOH.

c. KOH, Fe2O3, Cu.

 d. SO2, HNO3, Ca(OH)2.

 

Câu 3. Dung dịch có tác dụng quỳ tím hóa xanh là

a. KCl b. H2SO4 c. NaOH d. HCl

Câu 4: Để phân biệt 2 dd Na2CO3 với Na2SO4, fan ta hoàn toàn có thể dùng dung dịch thử nào sau đây:

 

a. BaCl2.

b. HCl.

c. NaOH.

d.KNO3.

 

Câu 5: Để sáng tỏ 2 dd HCl và H2SO4 loãng, tín đồ ta rất có thể dùng dung dịch thử nào sau đây:

 

a. AgNO3

b. BaCl2.

c. CuSO4

d. NaOH

 

Câu 6: rành mạch 2 dd NaOH với Ca(OH)2 ta rất có thể dùng dung dịch thử làm sao sau đây:

 

a.Quỳ tím.

b. Dd phenolphtalein.

c. Khí CO2 .

d. Dd HCl.

 

Câu 7: trong số cặp chất sau đây, cặp hóa học nào xảy ra phản ứng hóa học:

a. Sắt + dd HCl.

b. Cu + dd H2SO4 loãng.

c. CuO + dd FeSO4.

d. AgCl + Cu(NO3)2

Câu 8: Muối như thế nào sau đây chức năng được với hỗn hợp NaOH?

a. CuSO4 b. CaCl2 c. BaCl2 d. K2CO3

Câu 9. Để nhận biết dd KOH với Ba(OH)2 ta cần sử dụng hoá chất nào?

a. CaO b. HCl c. NaCl d. H2SO4

Câu 10. Dãy phương pháp hóa học tập gồm tổng thể phân bón đơn là

a. (NH4)2SO4, NH4Cl, Ca(H2PO4)2 c. NH4Cl, KCl, Ca3(PO4)2, KNO3

b.. KNO3, NH4Cl, NH4NO3 . d. NH4Cl, KNO3, KCl

Câu 11. Để bình an khi trộn loãng H2SO4 đặc cần tiến hành theo cách:

a. Rót từng giọt nước vào axit c. Cho toàn nước và axit vào cùng một lúc

b. Rót cấp tốc axit vào nước d. Rót lỏng lẻo axit vào nước

Câu 12.  Cho những chất sau: BaO, N2O5, CO2, H2O, hỗn hợp KOH, N2. Số chất tính năng được cùng với SO2 là:

a. 3 b. 2 c. 4 d. 5

Câu 13. Để điều chế muối clorua, ta chọn gần như cặp chất nào sau đây ?

a. K2SO4, KCl. b.H2SO4, BaCl2.

c. HCl, K2SO4. D. AgNO3, HCl.

Câu 14. Nhiệt phân Zn(OH)2  sinh ra thành phầm nào?:

a. ZnO, CO2­ b. ZnO, H2O c. ZnO, H2  d. Zn, H2O

Câu 15. Giấy qùi tím đưa sang màu đỏ khi nhúng vào hỗn hợp được sản xuất thành từ:

a. 1 mol H2SO4 và 1,7 mol NaOH

b. 1 mol HCl cùng 1 mol KOH

c. 1,5 mol Ca(OH)2 và 1,5 mol HCl

d. 0,5 mol H2SO4 và 1,5 mol NaOH

Câu 16. đến phản ứng: BaCO3 + 2X → H2O + Y + CO2

X và Y theo lần lượt là:

a. HCl với BaCl2

b. H2SO4 với BaSO4

c. H3PO4 và Ba3(PO4)2

d. H2SO4 và BaCl2

Câu 17: Điện phân dung dịch NaCl bão hòa tất cả màng ngăn có thể điều chế được:

 a. Dd NaOH, khí Cl2. B, Dd NaOH và CO2 . C, Kim loại, khí CO2. D, na kim loại, khí Cl2.

Câu 18: Dãy hóa học nào sau đây đều công dụng được với nước:

a. CuO; CaO; Na2O; CO2. b. BaO; K2O; SO2; CO2.

c. MgO; Na2O; SO2; CO2. d. NO; P2O5 ; K2O; CaO.

Câu 19: Dãy chất nào dưới đây gồm các chất đều công dụng được với dung dịch axit clohidric ?

  a. CaCO3, Cu, Zn, Al2O3.

c. CuO, CaCO3 , Zn, Al.

b. ZnO , Cu, CuSO4, Al.

d .CaO, Zn(OH)2 , CuCl2, Ag.

Câu 20: Để riêng biệt 2 dung dịch HCl cùng H2SO4. Fan ta dùng thuốc thử làm sao sau đây:

a. Quỳ tím. b. Zn. c. dung dịch NaOH. d. dung dịch BaCl2.

Câu 21: Có hai dung dịch : CuSO4 và Na2SO4 .Thuốc thử dùng để làm phân biệt là :

a. Quỳ tím. b.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tphcm 2011, Đề Thi Môn Toán Vào Lớp 10 Năm 2011

dung dịch HCl.

c. Dung dịch NaOH. d. Hỗn hợp BaCl2.

Câu 22: Trường hợp nào dưới đây có bội nghịch ứng tạo sản phẩm là chất kết tủa màu sắc xanh?